FANDOM


BusterQuickup
Đạo Thuật A
Tăng tính năng thẻ Quick bản thân trong 3 lượt
Tăng tính năng thẻ Buster bản thân trong 3 lượt.
Tăng sát thương chí mạng của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Quickupstatus Quick + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Busterupstatus Buster + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
Critdmgup Sát thương chí mạng + 20%21%22%23%24%25%26%27%28%30%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 193
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.