FANDOM


Startnp
Đại Vương Miện Lấp Lánh A
Sạc thanh NP của bản thân.
Invincible Có 80% cơ hội nhận trạng thái bất hoại trong 1 lượt.
Invinciblepierce Có 80% cơ hội để nhận hiệu ứng xuyên bất hoại trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Ishtar icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.