FANDOM


Invishield
Đại Nguyên Tắc Của Người Hùng EX
Invincible Bản thân đạt trạng thái bất tử trong 1 lượt.
Tăng khả năng sạc NP trong 1 lượt.
Cấp 12345678910
Npchargeup Khả năng sạc NP + 30%32%34%36%38%40%42%44%46%50%
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Eliz Brave icon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.