FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.
CE này không thể nhận được nữa từ khi Ra mắt chương Anastasia.

Hiệu ứng

Startnp
Hiệu ứng thường
Bắt đầu trận chiến với 10% thanh NP.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Bắt đầu trận chiến với 20% thanh NP.

Thông tin chi tiết

収穫の時。

実りに喜びを、大地に感謝を。

Thời điểm thu hoạch.

Vui vẻ thu hoạch, và cảm tạ Đất Mẹ.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Thực hiện

  • Dịch: Bạch Dạ
  • PR: Âm Châm, Hoàng Ngọc
  • Trình bày: FGO Wikia Eng, Âm Châm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.