FANDOM


CE này chỉ có thể nhận được khi Triệu hồi bằng Điểm bạn bè.

Hiệu ứng

Npacqui2
Hiệu ứng thường
Tăng khả năng sạc NP khi bị tấn công của người đeo thêm 15%.
Hiệu ứng sau khi tiến hóa tối đa
Tăng khả năng sạc NP khi bị tấn công của người đeo thêm 20%.

Thông tin chi tiết

果てなき渇き。

陽炎揺らめく大地の上で、命さえも虚空へ消える。

Cái khát vô tận.

Trên đại địa mà làn hơi nhiệt lay động, đến cả sinh mệnh cũng biến mất trong hư không.

Những thẻ có hiệu ứng tương tự

Bản mẫu:Similarce

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.