FANDOM


DebuffCleanse
Đàn Hạc Trị Thương B
Xóa debuff tinh thần cho toàn đội.
Avoid Toàn đội nhận trạng thái né tránh 1 lần.
Hồi HP toàn đội.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 300350400450500550600650700800
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Davidicon

DebuffCleanse
Đàn Hạc Trị Thương C
Xóa debuff tinh thần cho toàn đội.
Avoid Toàn đội nhận trạng thái né tránh 1 lần.
Hồi HP toàn đội.
Cấp 12345678910
HealEffect HP hồi + 200240280320360400440480520600
Thời gian chờ 8 76
Servant sở hữu kĩ năng
Tristanicon

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.