Guts.png
Ý Chí Bất Khuất A
Gutsstatus.png Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1 HP.)
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
Spartacusicon.png

Guts.png
Ý Chí Bất Khuất C
Gutsstatus.png Nhận trạng thái hồi sinh 1 lần, kéo dài 3 lượt. (Hồi sinh với 1 HP.)
Sạc thanh NP bản thân.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 30%
Thời gian chờ 9 8 7
Servant sở hữu kĩ năng
ColumbusIcon.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.