FANDOM


Debuffup
Ô Nhiễm Tinh Thần A
Tăng khả năng gây debuff của bản thân trong 3 lượt.
Tăng khả năng kháng debuff của bản thân trong 3 lượt.
Cấp 12345678910
Statusup Tỉ lệ thành công + 5%7%9%11%13%15%17%19%21%25%
Resistanceup Kháng debuff + 50%55%60%65%70%75%80%85%90%100%
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Gilles2icon Phantomicon
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.