FANDOM


Startnp
Ân Huệ Của Nữ Thần A+
(Chỉ có thể sử dụng khi thanh NP của bản thân là 10% hoặc hơn.)
Sạc thanh NP của một đồng đội.
Hồi HP cho đồng đội đó.
NpChargeDrain Giảm 10% thanh NP của bản thân. [Điểm trừ]
Cấp 12345678910
NpCharge NP + 10%11%12%13%14%15%16%17%18%20%
HealEffect Hồi + 2000 HP2100 HP2200 HP2300 HP2400 HP2500 HP2600 HP2700 HP2800 HP3000 HP
Thời gian chờ 7 65
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 183

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.