Wikia Fate Grand Order Việt Nam

Startnp.png
Ân Huệ Của Nữ Thần A+
(Chỉ có thể sử dụng khi thanh NP của bản thân là 10% hoặc hơn.)
Sạc thanh NP của một đồng đội.
Hồi HP cho đồng đội đó.
NpChargeDrain.png Giảm 10% thanh NP của bản thân. [Điểm trừ]
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 20%
HealEffect.png Hồi + 2000 HP 2100 HP 2200 HP 2300 HP 2400 HP 2500 HP 2600 HP 2700 HP 2800 HP 3000 HP
Thời gian chờ 7 6 5
Servant sở hữu kĩ năng
Icon Servant 183.png
Bản mẫu:Tooltip Parvati