Startnp.png
Ánh Sáng Khả Thi B
Sạc thanh NP bản thân.
Invinciblepierce.png Nhận hiệu ứng bỏ qua bất hoại trong 3 lượt.
Nhận sao mỗi lượt trong 3 lượt.
Cấp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NpCharge.png NP + 20% 21% 22% 23% 24% 25% 26% 27% 28% 30%
Stargainturn.png Sao + 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
Thời gian chờ 8 7 6
Servant sở hữu kĩ năng
S212Icon.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.