FANDOM


Trang này là về CE, không phải về dị điểm thứ 2 Septem.

CE này nhận được khi đứa Mức độ gắn bó của Romulus lên 10. Đã đạt Cực Đại Giải Phóng ngay khi nhận.

Hiệu ứng

Npdmg
Hiệu ứng
Khi trang bị cho Romulus,
Tăng sát thương bảo khí của cả đội thêm 20% khi anh ở trên sân.

Truyền thuyết

これが何かをおまえは問うたか。

無論───

これもまた、ローマが形を成したものに他ならぬ。

Cậu hỏi cái này là gì ấy à?

Hiển nhiên nó---
Chính là thứ được tạo nên để tượng trưng cho đế chế Rome thần thánh rồi!

Thông tin bên lề

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.